• −30%
  • −30%

Insekticidas Neemazal

Kodas: Neemazal 50ml

14,00 €
9,80 € Sutaupote 30%
Su mokesčiais

NeemAzal-T/S - insekticidas, skirtas naikinti amarus, baltasparnius, tripsus voratinklines erkes agurkuose, pomidoruose, paprikose, moliūguose, cukinijose, baklažanuose, vaistiniuose augaluose, prieskoniniuose augaluose, dekoratyviniuose augaluose auginamuose šiltnamiuose, kolorado vabalus bulvėse, kandis, amarus, pjūklelius obelyse.

Kiekis

  • Saugus užsakymas Saugus užsakymas
  • Greitas pristatymas Greitas pristatymas
  • Kokybės garantija Kokybės garantija

INSEKTICIDAS
Veiklioji medžiaga: azadirachtinas A 10 g/l Koncentruota emulsija

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI

Sudėtyje yra azadirachtino ekstrakto. Gali sukelti alerginę reakciją. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, purškiant bulves, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, purškiant vaismedžius, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, purškiant vaismedžius, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

VEIKIMO BŪDAS NeemAzal-T/S yra Indijoje augančio medžio Azadirachta indica A.Juss ekstraktas, išskirtas iš šio medžio sėklų ir labai efektyviai naikinantis augalų kenkėjus. Nupurškus NeemAzal-T/S, augalas pasidengia plona plėvele, per lapų paviršių dalis produkto veikliosios medžiagos nukeliauja ir į vidinius augalo audinius. Kenkėjus preparatas veikia tik oraliniu būdu, jiems maitinantis augalais, nupurkštais NeemAzal-T/S tirpalu. Praėjus kelioms valandoms po nupurškimo, jau galima pastebėti pirmus produkto veikimo požymius - kenkėjai, jų lervos ar vikšrai praranda aktyvumą ir nustoja maitintis. Po kelių dienų kenkėjai žūva, nespėję palikti palikuonių. NAUDOJIMAS Ypač geri rezultatai, kai tirpalas padengia augalo lapus iš abiejų pusių ir purškiama, kai lervos yra jaunos. Jei nupurškus ir nepraėjus 6 val. nulijo – būtina purškimą pakartoti.

NAUDOJIMO NORMOS  

Taikymo sritys 

KenkėjaiNaudojimo laikasApdorojimų skaičiusNormosKarencijos laikotarpisPastabos

Bulvės

Kolorado vabalai Plintant kenkėjams   2 2,5 l/ha, 
300–700 l vandens 
4 dienos  Purkšti kas 7 dienas
Vaistiniai augalai, auginami šiltnamiuose   Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai (*) 
Stabdomas plitimas: tripsai, blakutės, cikadelės kopūstiniai amarai  
Pradėjus plisti kenkėjams arba atsiradus jaunų lervų.
Iki BBCH 89 (išskyrus auginamus sėkloms) 
4 3 l/ha,  500–600 l vandens  14 dienų  Purkšti kas 7-10 dienų
Prieskoniniai augalai, auginami šiltnamiuose, (išskyrus laiškinius česnakus)  Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai (*): amarai, baltasparniai, minamusės 
Stabdomas plitimas: tripsai blakutės, cikadelės, kopūstiniai amarai, voratinklinės erkės 
Pradėjus plisti kenkėjams arba atsiradus jaunų lervų 3 3 l/ha, 500–800 l vandens  14 dienų 
Pomidorai, baklažanai, paprikos, agurkai, moliūgai, cukinijos, auginami šiltnamiuose  3 Daržovės, kurių aukštis 
iki 50 cm: 2 l/ha, 600 l vandens 
50–125 cm: 2,5 l/ha, 800 l vandens didesnės kaip 125 cm: 3 l/ha, 1 000 l vandens  
3 dienos 
Dekoratyviniai augalai, auginami šiltnamiuose (išskyrus dekoratyvinius spygliuočius)  Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai (**): amarai, baltasparniai, kandys  
Stabdomas plitimas: Tripsai, blakutės, cikadelės, voratinklinės erkės 
Pradėjus plisti kenkėjams arba atsiradus jaunų lervų 4 Augalai, kurių aukštis iki 50 
cm:3 l/ha iki 2 000 l vandens 
- Purkšti kas 7-10 dienų
Obelys Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai (***): amarai, kandys  
Stabdomas plitimas: obuolinis pjūklelis 
(stabdomas antrinis užkratas), blakutės, lapsiukai cikadelės 
Pradėjus plisti kenkėjams arba atsiradus jaunų lervų, iki BBCH 69  4 3 l/ha, 300-500 l vandens (1,5 l/ha dauginti iš lajos aukščio)  - Purkšti kas 10-14 dienų

(*) Nenaikina vaisinių muselių, amarų (Nasonovia ribisnigri), rapsinių gumbauodžių (Brassica pod midge), rapsinių žiedinukų (Brassicogethes aeneus), straubliukų (Curculionidae), spragių (Psylliodes). (**) Nenaikina skydamarių, miltuotuojų skydamarių, straubliukų. (***) Nenaikina skydamarių, obuolinių vaisėdžių (Cydia pomonella), miltuotuojų skydamarių, obuolinių žiedgraužių (Anthonomus pomorum).

DĖMESIO

Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val. Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

FITOTOKSIŠKUMAS

Visada būtina produktą išbandyti ant pavienių augalų ir tik po purkšti didesniame plote.

TIRPALO RUOŠIMAS

Purkštuvo talpa pripildoma vandeniu (pH 6 – 7), įjungus maišytuvą, supilamas rekomenduojamas NeemAzal-T/S kiekis. Kadangi produkto veiklioji medžiaga vandenyje greitai skyla, tirpalą būtina sunaudoti tą pačią dieną.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

LAIKYMAS

Produktą laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Esant žemesnei negu -10°C, gali atsirasti nuosėdos, kurios pranyksta neilgai pašildžius preparatą vandens vonelėje iki +20 - +30°C. Tai ypač svarbu ruošiant tirpalą. Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų, pašarų. Galiojimo laikas 2 metai.

SAUGOS PRIEMONĖS

Ruošiant tirpalą, maišant bei purškiant skiestą produktą rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į purkšuvą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

12 Prekės
Trašų paskirtis
Insekticidai

Panašios prekės (16):

Prekė pridėta į palyginimą.